Privacy verklaring

Gezondheidscentrum van Bronkhorst biedt ruimte aan meerdere ZZP’ers. Hieronder treft u de privacyverklaring van Praktijk van Bronkhorst, praktijk voor orthomoleculaire therapie. De privacyverklaringen van overige behandelaars treft u op hun eigen site en zijn tevens opvraagbaar via info@gezondheidscentrumvanbronkhorst.nl. Wanneer u belt of mailt met Gezondheidscentrum van Bronkhorst, dan worden de gegevens die u verstrekt (zoals uw naam, telefoonnummer en mailadres) uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u belt (bijvoorbeeld het maken van een afspraak bij één van de behandelaars)

Privacyverklaring Praktijk van Bronkhorst:

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Praktijk van Bronkhorst, dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact tijdens de consulten of via de mail.

Denk hierbij aan:
– Naam, adres en geboortedatum
– Telefoonnummer / mobiel nummer
– E-mailadres
– Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Voor een goede behandeling is het ook noodzakelijk dat Praktijk van Bronkhorst een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die u of ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Praktijk van Bronkhorst doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens

ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heeft Andrea van Bronkhorst als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor het opstellen van een factuur

Als Praktijk van Bronkhorst vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Uw persoonsgegevens worden 15 jaar na beëindiging van de behandeling bewaart( verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Bij minderejarigen 15 jaar vanaf de dag dat zijn 18 worden.

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘code 24000 Orthomoleculair consult’

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gezondheidscentrumvanbronkhorst.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

 

 

Bezoekadres
Hoofdstraat 69
7213 CS  Gorssel
0575 – 494 588
info@gezondheidscentrumvanbronkhorst.nl 

Blijf geïnformeerd